Thu06172021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Vijesti i obavještenja Vijesti iz našeg Medžlisa KONKURS za prijem sekretara

KONKURS za prijem sekretara

Shodno ukazanoj službe­noj potrebi, primjenom „Pravilnika o organizaciji i radu Medžlisa islamske zajednice" član 33., i „Pra­vilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaća­ma zaposlenih u Medžlisu Islamske zajednice Konjic“ Izvršni odbor Medžlisa IZ-e Konjic, na sjednici od 26.04.2018. godine, donio je odluku da se raspisuje

KONKURS za prijem sekretara, Medžlis islamske zajednice Konjic

Pored općih uvjeta pred­viđenih članom 33. „Pravil­nika o organizaciji i radu Medžlisa Islamske zajed­nice", i „Pravilnika o radu, unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mje­sta i plaćama zaposlenih u Medžlisu Islamske zajedni­ce Konjic", član 15 ., stav 2., kandidat treba da ispunja­va i slijedeće uvjete:

  • završena jedna od priznatih medresa.
  • VSS, završen Pravni ili Ekonomski fakutet
  • Poznavanje rada na računaru
  • Prednost imaju kan­didati sa radnim isku­stvom na ovakvim ili sličnim poslovima,
  • Da nema drugih smet­nji za postavljenje od strane Izvršnog Odbora Medžlisa Islamske zajednice Konjic.

Priložiti:

  • ovjerene kopije do­kumenata o školskoj spremi.
  • molbu sa kratkom bi­ografijom.

 

Plata po „Pravilniku o radu Medžlisa IZ-e Konjic.

Rok za podnošenje prijave deset dana nakon objave konkursa u listu „Preporod" (tj. do 25.juna 2018.g.).

-Primijeni kandidat stupit će na dužnost 01.08.2018. godine.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Medžlis IZ Konjic, Šehidska 4,88400 Konjic, sa naznakom: Prijava na konkurs za sekretara Medžlisa Islam­ske zajednice Konjic.  

Informacije putem telefona br. 036/734-610 i 036/734-611

E-mail adresa: mizkonjic@bih.net.ba

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Predsjednik IO Dr. Emir Duranović