Sat01292022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI III džuz Kur'ana: Koje je najuzvišenije Allahovo ime?

III džuz Kur'ana: Koje je najuzvišenije Allahovo ime?

Trećeg dana mjeseca Ramazana se na mukabelama uči treći džuz, koji započinje od 42. stranice te se završava s 61. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata posljednjih 8 stranica sure El-Bekare, te 12. stranica sure Ali Imran

Jedna od posebnosti ovih dvaju sura jeste da su one najduža poglavlja u Kur'anu, te da pet islamskih temelja (šehadet, namaz, post, zekat, hadždž) ni na jednom drugom mjestu nisu tako detaljno pojašnjeni kao u suri El-Bekare.

O propisima posta se detaljno govori jedino u spomenutoj suri, kao i propisima hadždža te ulaganja imetka na Božijem Putu. Vjerovanje (iman) se spominje u prvih pet ajeta sure, a važnost redovnog obavljanja namaza posebno srednjeg, tj. ikindije se navodi u drugom džuzu: „Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte.“ El-Bekare, 238.

U trećem džuzu Kur'ana se spominje eksplicitna zabrana kamate i zelenaštva, te se opisuju osnovne odlike islamskog ekonomskog i finansijskog sistema:

„Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.“ El-Bekare, 276.

„O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici! Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.“ El-Bekare, 278-279.

Po mišljenju mnogih mufessira, u trećem džuzu se, nalazi posljednji ajet koji je objavljen Muhammedu, a.s., i to svega nekoliko dana prije njegovog preseljenja na bolji svijet: „I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti – nikome krivo neće učinjeno biti.“ El-Bekare, 281.

U trećem džuzu se nalazi i najduži kur'anski ajet poznat kao Ajetu-d-dejn (Ajet o dugu), jer se u njemu govori o pozajmljivanju novca i obavezama dužnika i pozajmljivača: „O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenoga roka...“ El-Bekare, 282.

Koje je Allahovo najuzvišenije ime?

Posljednjih osam stranica sure El-Bekare sadrže Ajetu-l-Kursijju te posljednje ajete ove plemenite sure o čijoj vrijednosti je izrečeno više hadisa. Posebna vrijednost Ajetu-l-Kursijje, te 2. ajeta sure Ali Imran jeste što se prema riječima Poslanika, a.s., u njima spominje najuzvišenije Allahovo ime s kojima se dova ne odbija.

Bilježe Ibn Madže, Hakim i drugi od Ebu Umame, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Allahovo najveličanstvenije ime kojim, kada se zamoli – usliša,  nalazi se u tri kur'anske sure:  El-Bekare, Ali Imran, i Taha.“ (Ibn Madže, 3856., Hakim, 1/506.)

Bilježe imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže od Esme bint Jezid, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Allahovo najveličanstvenije ime nalazi se u ova dva ajeta: 'A vaš Bog - jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Svemilosnog, Milostivog!', i početak sure Ali Imran:  'Elif-lam-mim. Allah je – nema boga osim Njega, Živi i Vječni!“' (Ahmed, 6/461., Ebu Davud, 1496., Ibn Madže, 3855.)

Analizom spomenutih ajeta i sura, mnogi islamski učenjaci su došli do zaključka da je najuzvišenije Allahovo ime 'Allah', jer ono ukazuje na značenje svih ostalih Allahovih imena. Ono što daje potporu ovom mišljenju jeste da se ovo ime nalazi u svim hadisima koji govore o Allahovom najuzvišenijem imenu. Neki islamski učenjaci smatraju da je Allahovo najuzvišenije ime 'El-Hajju El-Kajjum', Živi i Vječni. Ova imena se spominju u 255. ajetu sure El-Bekare i drugom ajetu sure Ali Imran.

Specifičnosti sure Ali Imran

Ali Imran je medinska sura, objavljena nakon sure El-Enfal. Ima 200 ajeta i po redoslijedu je treće kur'ansko poglavlje. Poruka sure Ali Imran je vezana za suru El-Bekare, u kojoj Uzvišeni Allah obavještava muslimane da su odgovorni za upravljanje Zemljom i spominje načine izvršavanja te misije. Sura Ali Imran potvrđuje spomenuto, te se tematski dijeli na dva dijela:

Prvi dio od 1. do 120. ajeta koji su posvećeni vanjskim izazovima i uticajima s kojima se susreću muslimani, govori se o sljedbenicima Knjige, o poslanstvu Isaa, a.s., njegovoj majci te Zekerijji, a.s., te se upućuje poziv na međusobnu saradnju i dijalog s sljedbenicima drugih religija.

U drugom dijelu sure (120-200. ajeta) se govori o postojanosti vjernika pred unutrašnjim izazovima, izbjegavanje nepokornosti Svevišnjem, spominje se bitka na Uhudu, te način rješavanja krizinih situacija.

Sura Ali Imran ima određene sličnosti s surama Fatihom i El-Bekarom, po tome što se sve tri sure završavaju s dovama, čime se učaču skreće pažnja na važnost dozivanja Milostivog i ukazuje mu se kako moliti svog Rabba:

El-Fatiha: „Uputi nas na Pravi put...“

El-Bekare: „Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!“ El-Bekare, 286.

Ali Imran: „Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko rđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima!“ Ali Imran, 193.

U trećem džuzu se navode i prvi ajeti koji govore o međureligijskom dijalogu u Kur'anu: „Reci: "O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!" Pa ako oni ne pristanu, vi recite: "Budite svjedoci da smo mi muslimani!" Ali Imran, 64.

U trećem džuzu se na nekoliko mjesta ukazuje na važnost ibadeta, te se skreće pažnja na važnost ustrajnosti i postojanosti u slijeđenju vjere. Zbog toga se odmah na početku sure, u 8. ajetu spominje dova koju bi svaki musliman i muslimanka trebali što češće učiti: „Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!“ Ali Imran, 8.

U suri Ali Imran, Uzvišeni ukazuje da se put do Njegove ljubavi krije u slijeđenju primjera i prakse Muhammeda, a.s.: „Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" – A Allah prašta i samilostan je. Reci: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!" A ako oni glave okrenu – pa Allah, zaista, ne voli nevjernike.“ Ali Imran, 31-32.