Kur'anska usporedba života na ovom svijetu

Svaka hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, koga ne obuzima niti drijemež niti san i koji Svojom milošću i znanjem sve obuhvaća. 

Neka je najiskreniji salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, njegovu porodicu, ashabe, bosanske šehide i šehide islamskog ummeta, kao i na sve vjernike i vjernice do Sudnjeg dana.

Cijenjena braćo, u Časnom Kur`anu imamo mnogo primjera koje Uzvišeni Gospodar navodi za ljude koji razmišljaju, promišljaju, analiziraju i primaju pouku. To potvrđuju i riječi Uzvišenog: „Mi u ovom Kur’anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili“[1]

Neki primjeri se odnose na ljudsku škrtost i pohlepu, neki na pogrešna vjerovanja i svjetonazore, a neki imaju i naučnu dimenziju čija značenja nauka tek u moderno doba otkriva. Danas želim sa vama podjeliti dva ajeta u kojima naš Gospodar poredi život na ovom svijetu sa kišom koju sa neba spušta. Prvi ajet kojeg želim citirati je ajet iz sure Junus: „Život na ovome svijetu je sličan bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo. Eto, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.“[2] 

Prvo što možemo ovdje primjetiti jeste usporedba života na ovom svijetu sa kišom koju Uzvišeni Allah sa neba spušta. Znamo da je život na ovom svijetu prolazan, pa tako isto i kiša ima svoj početak i kraj, zatim biljke zazelene i porastu i na kraju požute i sasuše se.

Kad se biljke zazelene i okite svojim raskošnim ruhom, mirisima, svježinom i bojama tada ljudi pomisle pitajući se: Kako to može proći?! Kako se takva raskoš može sasušiti?! Kako takvo ruho može izgubiti sjaj i boju?! Tako isto i dunjaluk može čovjeka zavesti da pomisli da će vječno biti mlad, da je daleko smrt i polaganje računa, ukratko, zaboravi na prolaznost ovoga svijeta. Stoga nas Uzvišeni upozorava: „O ljudi, Allahovo obećanje je, zaista, istinito, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba.“[3]

U ovom časnom ajetu vidimo da se kiša spušta, zatim miješa sa zemljom i tu ostaje neko vrijeme, pa biljke počinju rasti i razvijati se, tako isto i ljudi, da bi zaradili i stekli nešto što im je korisno trebaju da ulože trud, rad i često se namuče, jer ništa neće samo od sebe, kao što biljke ne rastu bez kiše, tako i rezultati ne stižu bez uloženog truda.

Sljedeće što možemo primjetiti kada Uzvišeni uspoređuje život na ovom svijetu sa kišom koju spušta sa neba jeste brza promjena stanja, danas je bilje zeleno a već sutra sasušeno, danas je vrijeme vedro a već sutra grmljavina i oblaci sa kišom, tako isto ono što danas steknemo i zaradimo na ovom svijetu nije garant da sutra nam neće trebati za lijekove, za popravku neke mašine, za nešto neplanirano i nepredviđeno.

U dijelu ajeta: „Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari...., vidimo da je život na ovom svijetu varljiv i da ako trčiš za dunjalukom može te dovesti do toga da pomisliš da si ti gospodar toga, da si to stekao svojim znanjem i sposobnošću, a u sljedećem dijelu: “dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo.“ vidimo da kada čovjeka stigne iskušenje i tegoba onda bude svjestan da je sve stekao Allahovom odredbom i milošću a nikako svojom nekom pameću i sposobnošću.

U drugom ajetu kojeg želim sa vama podijeliti Uzvišeni Allah kaže: Navedi im kao primjer da je život na ovome svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho, i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može![4]

Draga braćo, Uzvišeni Gospodar navodeći primjer ovoga svijeta i poredeći ga sa vodom koju sa neba spušta ne ukazuje samo na prolaznost ovoga svijeta i njegovu varljivu raskoš. Iz ovih ajeta vidimo i to da će sjemenke i biljke najbolje uspijevati i plod dati samo ako je kiša koja se spušta sa neba u umjerenim količinama. Znači, ako mi trčeći za dunjalukom gledamo samo na to koliko ćemo nagomilati dobara ovoga svijeta, a ne gledamo koliko ćemo udijeliti i pomoći onima kojima je pomoć potrebna sličimo na kišu koja neprestano pada i koja na kraju donese poplavu i klizišta. Da li je takva kiša od koristi?! Da li će nam takav život donijeti dobro i oprost na budućem svijetu?!

Također znamo da se kiša koju Uzvišeni Allah sa neba spušta skuplja i slijeva u potoke i rijeke, i da ti potoci i rijeke neprestano teku i da ih mi ne možemo zaustaviti, tako gledajmo i da od života na ovome svijetu uzmemo samo ono što nam treba i što nam je od koristi, a pri tom da ne zaboravimo na obaveze koje nam je Uzvišeni Gospodar propisao, i pustimo dunjaluk da prolazi kao rijeka, mi ga ne možemo zaustaviti.

Siguran sam dragi džemate da je svako od vas više puta u životu pokisao i ostao mokar zbog kiše ili pljuska koji je nekako naglo naletio, tako isto nemojmo se nadati da ćemo živjeti na ovom svijetu a da nas ponekad, naglo i neočekivano ne stignu iskušenja koje nam je Gospodar propisao da će nas stići, jer kao što ne možemo se izmaći kapima kiše tako isto ono što nam je propisano ne može nas mimoići.

Iz ova dva ajeta kao i iz mnogobrojnih primjera u Kur`anu i sunnetu Poslanika s.a.v.s. vidimo da ako smo pravi vjernici ne smijemo svoje srce vezati za dunjaluk i njegova kratkotrajna uživanja. Dunjaluk je mjesto ispita i iskušenja, varljivo mjesto koje se gizda i dotjeruje onima koji za njim žude. Ne trebamo zaboraviti svoj udio na dunjaluku, ali trebamo i obaveza nam je da se pripremamo za ahiret i za susret sa našim Gospodarom pred kojim ćemo račun polagati, jer ako budemo žudjeli za ahiretom i za njega se pripremali imat ćemo i dunjaluk, neće nam pobjeći, a ako budemo samo žudjeli za ovim svijetom i za njim trčali bježat će nam, nećemo ga sustići, a na onom svijetu čekat će nas bolna patnja.

Završit ću sa sljedećim hadisom poslanika s.a.v.s. kojeg bilježi Tirmizi: „Budi na ovom svijetu kao da si stranac ili putnik.“

Molim Uzvišenog Allaha da nam da dobro i ovoga i budućeg svijeta, da nam se smiluje, oprosti nam grijehe i uvede u džennet sa onima sa kojima je zadovoljan. Amin

Gradska džamija Konjic


[1] Zumar 27

[2] Junus 24

[3] Fatir 5

[4] Al-Kahf 45

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн