Mon01172022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Enes ef. Alić Hutba: Ključ do Dženneta

Hutba: Ključ do Dženneta

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat na Allahovog Poslanika s.a.v.s. Kaže Allah dž. š. u Suri Al-An’am, 153. ajet: ”Doista je to moj pravi put, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova: Eto to vam on naređuje, da biste se grijeha klonili.” , dakle, put koji vodi Allahu s.w.t. je jedini ispravan put.

Neki ovo ”drugi putevi” prevode kao stranputice zato što je svaki drugi put stranputica u odnosu na put koji vodi Allahu dž.š. Zatim Allah s.w.t. kaže u Suri Ad-Dariyat u 56. ajetu: ” A džinne i ljude Sam stvorio samo zato da Mi robuju”, a u 55. ajetu iste sure Allah dž.š. kaže: ”..i opominji, jer doista opomena koristi vjernicima.”

Da, istina je da opomena koristi vjernicima, a nevjernicima doista ne koristi, jer da koristi bili bi vjernici. O njima Allah s.w.t. u Suri El-Bekara u 6. ajetu kaže: ” Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao – oni neće vjerovati.”

Jedne prilike upitan je jedan veliki pobožnjak po imenu Vehb ibn Munebbeh: Zar riječi Lailahe ilallah nisu ključ dženneta? Reče: Svakako, ali nema ključa, a da nema svoje zubove. Ako dođeš na onaj svijet sa ključem koji ima odgovarajuće rese ili zubiće otovoriće ti se džennet. U suprotnome, ako ne dođeš sa odgovarajućim ključem doista ti se neće džennet otvoriti.

Zato ćemo kazati da taj ključ od dženneta ima svojih sedam resa/šartova, a koje će mo insaAllah nabrojati.

Na prvome mjestu je El Ilm, Znanje, kojim se potvrđuje Jednoća Allaha dž.š. Allah dž.š. kaže u 19. ajetu Sure Muhammed: ”Znaj da nema drugog Boga osim Allaha..” , a Muhammed s.a.w.s. kaže: Onaj ko preseli sa ovoga svijeta, a bude udjeđen (siguran) da nema drugog Boga osim Allaha s.w.t. ući će u džennet. A to znanje stičemo putem Kur’ana i suneta i od uleme koja je svoje znanje i diplome sticala na ovim temeljima, a ne od nestručnih ljudi, koji žele da se upliću u vjerska pitanja,to bi bilo kao kad bi hodža na osnovu jedne knjige o liječenju bolesti i video klipa o operacijama počeo dovoditi pacijente da im propisuje lijekove da im daje inekcije i vrši operaciju.

Na drugome mjestu El Jekin tj ubjeđenje ili pouzdanje u riječi Lailahe Ilallah. Podrazumijeva sigurno ubjeđenje kod onoga ko izgovara te riječi, bez sumnje i nagađanja. Uzvišeni kaže: ”Doista su pravi vjernici oni koji povjeruju u Allaha dž.š. i njegova Poslanika, a zatim više ne sumnjaju.“ (Sura El-Hudžurat ajet 15).

 

Veliki mufessir El-Kurtubi, kaže: Oni koji misle da je dovoljno samo jezikom vjerovati, tj. izgovarati Lailahe ilallah, a ne iz svoga srca, nisu u pravu i to je sigurno suprotno Šerijatu.

Na trećem mjestu je El Kabul, prihvatanje da svim svojim bićem prihvatimo i u sebi da nosimo te riječi da nema drugog Boga osim Allaha. Allah dž.š. kada govori o mušricima kaže: “ Kad im se govorilo: “Samo je Allah Bog!” oni su se oholili i govorili: “Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika”, aludirajući na Muhammeda a.s., jer su mislili i smatrali da je pjesnik (Sura As-Saffat, 35-36 ajet.)

Na četvrtom mjestu je El Inkijad, Pokornost, svemu onome što se nalazi u tim riječima. U Suri Ez-Zumar u ajetu 54 stoji: “I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se“, a u suri En-Nisa u 65. ajetu: “ I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.“ E nisa 59-63.: O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše. Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da im se pred šejtanom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega. A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede.

Kad im se kaže: "Prihvatite ono što Allah objavljuje, i Poslanika!" – vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću. A šta će tek biti kad ih, zbog djela ruku njihovih, pogodi kakva nesreća, pa ti dođu kunući se Allahom: "Mi smo samo htjeli da učinimo dobro i da bude sloge." Allah dobro zna šta je u srcima njihovim, zato se ti ne obaziri na riječi njihove i posavjetuj ih, i reci im o njima ono što će ih dirnuti.

Na petom mjestu Es-Sidq, Iskrenost. Iskrenost u onome što se izgovara, da bude iskreno ne samo na jeziku, nego da se potvrđuje djelima i srcem. U suri El-Ankebut u 2. ajetu Allah dž.š. veli: “ Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni?“ i u nastavku kaže: “ A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.“ Na šestom mjestu El-Ihlas, iskrenost srca. To je da riječi La ilahe ilallah prati iskreni srčani nijjet/namjera. U suri El-Bejjine u 5. Ajetu Allah dž.š. kaže: “ A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju…“ Jedan veliki učenjak po imenu Fudajl ibn Ijjad kaže: „Ako je djelo učinjeno iskreno,a nije ispravno neće biti primljeno kod Allaha dž.š.“

Naravno i suprotno, ako je dijelo učinjeno ispravno,a nije iskreno takođe neće biti primljeno. Na sedmom mjestu El-Mehabbet, Ljubav. Braćo misli se na ljubav prema riječima La ilahe ilallah, a ne na neku ljubav prema nekome drugom ili tome sl. Suprotno je mržnja prema svemu onome što negira ove riječi. Uzvišeni kaže: “ Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha.“ Sura El-Bekara ajet 165.

Draga braćo završićemo sa riječima Poslanika a.s. koji u vjerodostojnom hadisu kaže: Tri stvari koje se nađu kod nekog doista će osjetiti slast imana. (Iman je vjerovanje u Allaha s.w.t.).

Prvo da mu Allah i Poslanik budu draži od bilo čega ili bilo koga drugog.

Na drugom mjestu je da voli svoga brata samo u ime Allaha s.w.t. ne zbog nekakvog dunjalučkog interesa.

I na trećem mjestu je da mrzi da se vrati u kufr tj. nevjerstvo kao što mrzi da se baci u vatru. Molimo Allaha s.w.t. da nas uputi na pravi put,amin.

 

13.11.2015.-01.safer 1437.h.g.

Džamija: Podorašac , imam,hatib,mualim : Enes ef. Alić

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner