Budi ponizan u ime Allaha, uspjet ćeš

Zahvala pripada Allahu dž. š. i neka je salavat na Njegovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, i sve sljedbenike.

Draga braćo!  Allah, dž.š., u suri El-Ahzab,35. ajet kaže:

‘’…i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.“

Poslanik a,s, je rekao: Ko je ponizan Allahu, On će ga uzdignuti, on smatra sebe ništavim ali je u očima ljudi značajan, a ako se uzoholi, Allah će ga poniziti. On sebe smatra velikim, ali je u očima ljudi ništavan, čak im je mrži od psa i svinje. 

 

Naš Poslanik s.a.v.s.  bio je  istinski ponizan  i najbolji je primjer poniznosti. Njega je Uzvišeni Allah dž.š. pripremao I odabrao za misiju Poslanstva I on je naj bolji uzor.

Poslanik a.s. je spoznao  Stvoritelja i sebe u odnosu na Njega, pa je uvidio ništavost dunjalučkog položaja, ugleda i imetka. Posvetio se istinskim vrijednostima i  radio je samo za Ahiret. Ništa ga od ovog svijeta nije moglo zadiviti niti odvratiti od poniznosti prema Allahu, a također i prema ljudima.

Njegovu poniznost vidimo u njegovom stilu življenja, kao  Poslanik, kao državnik, kao vladar, kao vođa,  izdvajao je svoje vrijeme da bi razgovarao sa nemoćnim, posjećivao je bolesne, saosjećao se sa siromašnima, igrao se sa djecom, šalio se sa svojim ukućanima i razgovarao sa robovima. Samo ovakva ličnost mogla je da izgovori veličanstvene riječi: ”Ja sam samo rob, jedem kao što rob jede i sjedim kao što rob sjedi.”

Da bi sačuvao ispravan odnos naspram sebe i poimanje sebe u životima sljedbenika koji su sa njim i koji će doći upozorio je ummet na opasnost veličanja njega izvan tih ljudskih granica rekavši: ”Ne uzdižite me kao što kršćani uzdižu Isaa, sina Merjemina, ja sam Allahov rob i poslanik, i govorite za mene: ‘Allahov rob i Allahov poslanik.”’ (Buharija)

Njegov odnos prema slabijima u materijalnom smislu najbolje govori o tome šta je želio da izgradi kod svojih sljedbenika. Nije volio da se pred njim ustaje na noge, a volio je siromahe i njihovo društvo. Govorio je: ”Gospodaru moj, daj da živim sa siromasima, usmrti me kao siromaha i proživi me u društvu siromaha.” (Tirmizi)

Poslanikova a.s. poniznost se ogledala i u tome što je izvršavao potrebe svoje porodice, čistio je svoju obuću, ušivao odjeću, čistio kuću, muzao ovce, servirao hranu gostima, raspitivao se o stanju svojih komšija, dijelio je jahalicu na putovanju sa drugima, oblačio suknenu odjeću, jeo običnu hranu  i pomagao slabe i nemoćne.

Sve ovo što je Poslanik s.a.v.s. činio je istinska poniznost i ona je  suprotna  oholosti .On nije volio oholost i u mnoštvu svojih hadisa istakao je njenu opasnost za čovjeka.: ”Na Sudnjem danu oholi će biti proživljeni kao zrno (trun), a poniženje će ih obavijati sa svih strana.” (Ahmed)

Mnogi ljudi, danas čim se dočepaju diplome pomisle da su pokupili svo znanje, Svjestan vjernik, ma koliko bio učen, zna da je veliki neznalica u odnosu na Sveznajućeg Allaha dž.š. koji kaže: ‘’..a vama je dato samo malo znanja’’(El Isra-85.)

Učen čovjek zna da oholost izaziva Allahovu dž.š. srdžbu, a da Allah dž.š. uzdiže onoga ko je skroman i Njemu ponizan. Zbog toga, za onog ko se oholi, ma koliko on imao znanje, ili zvanje, mozemo reći da nije učen. 
 

Allah dž,š, nas često napominje u Kur’anu na svrhu našeg stvaranja, a to je da samo Njemu ibadet činimo. Zato nam kaže uzvišeni u suri Zarijat 56-57:

‘’Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane, opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!’’

Kad god čujemo ovaj ajet, treba da znamo da Allah dž,š, ne ovisi ni o kome, i Njemu nije potrebna naša poniznost i poslušnost, sve to ustvari nama treba a ne Njemu. Uprvao je to pravo značenje podčinjenosti samo Njemu koje mi dansašnji muslimani moramo shvatiti.

Navest ću primjer poniznosti u ime Boga , od čovjeka koji je sve žrtvovao za islam a to je primjer Omera ibn Hattaba r,a, koji kaže: Da sam ja ikoga čuo da kaže: O ljudi! Svi ćete ući u Džennet, osim jednog od vas! Omer r,a, kaže; Ja bih pomislio da sam ja taj jedini koji neće ući u Džennet.

Allah dž. š. Kaže u suri Isra 37: Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti ni brda u visinu dostići.

Ibn Omer r,a, je vidio čovjeka kako se razmahuje hodajući, pa je rekao: Doista šejtani imaju braću.

Kada neko od nas bude skrušen pred Allahom dž,š, ta skrušenost će se odraziti i na njegovo ponašenje pa će se i sa drugima ophoditi na lijep način.  To potvrđuje i Kur’an,  pa  kaže:                                                      

Allah dž,š, veli u suri Furkan 63: ‘’A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: Mir vama!’

 Kaže Poslanik a,s: ‘’Ko god je ponizan pred Allahom, Allah će ga uzdignuti.’’(Muslim)

Molim Allaha da nas obaspe lijepim svojstvima a ružna svojstva da od nas otkloni, i neka nas uputi na pravi put , amin.

 -Džamija: Podorašac ,                                                           

 -imam,hatib,muallim: Enes ef. Alić  

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн