Hutba: Spas od vatre

El-hamdu lillahi Rabbil-’alemin. Ves-salatu ves-selamu ‘ala resulina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

Svjedočim da je samo Allah Bog, Jedan Jedini i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik i molim Dragog Boga da preselimo na onaj svijet sa šehadetom.

Draga braćo, kao što smo to već u ovom kratkom serijalu ramazanskih hutbi kazali, riječ Ramazan dolazi od riječi arapskog jezika رمضان. Kazali smo i to da ovu riječ čine harfovi ر, م, i jedna cjelina ضان. Svi znamo da je mjesec Ramazan podijeljen na tri trećine, prva je Allahova milost – رحمة, druga je Allahov oprost – مغفرة a treća je spas od džehennemske vatre. Danas ćemo se zadržati na posljednjoj trećini ramazana, na trećini koja je na kraju. Posljednji dio riječi رمضان čini ضان. Možemo reći da ova skraćenica aludira na sintagmu النار[1] ضد[2]  što bi mogli prevesti kao pobjedu nad Vatrom, suprostavljenost Vatri ili odvraćanje od Vatre. Allah Uzvišeni nam u Svojoj plemenitoj knjizi na preko 150 mjesta spominje Pobjedu, Uspjeh i Zaštitu. Od 99 Lijepih Allahovih imena mnogo ih sa sobom nosi značenje Zaštite, Utočišta itd: El-Muhejmin, El-Hafiz, El-Velijj, Es-Samed, El-Vekil i dr. Sve spomenuto upućuje da On Uzvišeni Spas daje, a kako do Spasa stići?

Znamo da uvijek kada nešto radimo uspjeh dolazi na samom kraju, isto tako i ova završna trećina je Uspjehom nazvana. Kad bilo šta radimo da bi dobili adekvatnu nagradu za svoj posao mi se moramo maksimalno potruditi i naš posao do samog kraja kvalitetno izvršiti. Isto tako želimo li uspjeti, želimo li se spasiti od Vatre mi naš post moramo do kraja kvalitetno izvršiti. Posljednja ramazanska trećina sa sobom nosi puteve koji Spasu konačnom vode. Poslušajmo ih:

-          Prva formula za Uspjeh jeste Noć Kadra za koju Allah, dž.š., kaže: "Noć Kadra je bolja od hiljadu mjeseci" (Kur'an, 97:3) a Muhammed, s.a.v.s., kaže: "Tražite Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset noći ramazana." (Buhari) Pošto je ova mubarek Noć jedna od neparnih noći (21., 23., 25., 27. ili 29.) mjeseca Ramazana s toga, želimo li Spas povećajmo svoje ibadete posebno u ovim noćima.

-          Druga formula koja Uspjehu vodi jeste sadekatu-l-fitr ili vitre. Uzvišeni Allah u hadis kudsiju kaže: "Post je Moj i Ja ću za njega posebno nagraditi!" ali Muhammed, s.a.v.s., isitče: “Ramazanski post lebdi (nije primljen) između Nebesa i Zemlje sve dok vjernik ne dadne sadekatu-l-fitr / VITRE.” Ukoliko želimo Allahovu posebnu nagradu, Spas od Vatre moramo naš post očistiti i sadekatu-l-fitr dati.

-          Slijedeći način dolaska do Upjeha jeste pokajanje. Allah, dž.š., kaže: “Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti – naći će da Allah prašta i da je milostiv.” (En-Nisa, 110) Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Otkup za učinjeni grijeh je kajanje.” (Ahmed)

-          Opomena; Allah Uzvišeni nam šalje opomene kako bi nas naučile da ojačamo naš iman i da se vratimo na Pravi put. Danas se sjećamo Srebrenice i genocida počinjenog u njoj. Uzvišeni Gospodar kaže: O vjernici, za zaštitnike ne uzimajte osim svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate. (Ali Imran, 118) 20 godina od genocida u Srebrenci je prošlo, a koliko pouka je do nas došlo?! Allah, dž.š., poručuje: “pa ima li ikoga ko bi pouku primio?” (El-Kamer, 15) a Poslanik, s.a.v.s., poručuje: “Mu’min ne smije biti ujeden iz iste rupe dva puta.”

Uzvišeni Bože molimo Te da primiš naš post i ostale ramazanske ibadete. Učini da opomene Tvoje budu pouka nama i spasi nas od Vatre džehennemske. Amin ja rabbe-l-‘alemin!


[1] Teufik Muftić, Arapsko-bosanski rječnik, El-Kalem, Sarajevo, 2004. god., str: 1546.

[2] Ibid, str: 839.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн