Mon08032020

Last updateSat, 01 Aug 2020 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mersed ef. Šabanović MLADIĆU, UPOZNAJ SVOGA STVORITELJA

Hutbe

MLADIĆU, UPOZNAJ SVOGA STVORITELJA

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na poslanika Muhameda, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjega dana.

Sve osim Allaha je svijet, i mi smo jedan od tih svjetova. Kakav je naš Gospodar, naš Gospodar je Milostiv i Samilostan, On je vladar Sudnjega dana. Allah je Stvoritelj svega, On je najmoćniji i ništa ne izlazi iz okvira Njegove vlasti.

Allahovo znanje obuhvata sve, detaljno i opširno, bilo da se tiće Njegovih postupaka, ili postupaka stvorenja, kaže Uzvišeni: '' U Njega su ključevi svih tajni, niko ih ne zna samo On, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi.''  (Prevod značenja, Al-An'am, 59)

Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala: '' Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.'' (Prevod značenja, Hud, 6) Kaže Allah, subhanehu ve te'ala: '' On zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete; Allah zna šta je u prsima.''  (Prevod značenja, At- Tagabun, 4)

Upoznaj svoga Gospodara srcem, to je spoznaja koja obavezuje prihvatanje svega što je Allah propisao i odredio. Zaista insan, što više razmišlja o stvorenjima sve više upoznaje Stvoritelja tih stvorenja, kaže Uzvišeni:"Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima, zar ne vidite."( Az –Zariyat, 20-21) Sve stvoreno ukazuje na veličinu i moć Stvoritelja.

 

 

VELIČINA GOSPODARA SE OGLEDA KROZ SLJEDEĆE:

 

Zemlja

Cijela zemljska kugla i sve  što je na njoj malo je u ruci Gospodara, subhanehu ve te'ala, kako kaže Uzvišeni : "...a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u šaci Njegovoj biti." (Prevod značenja, Az-Zumar, 67)  Ovaj ajet jasno govori koliko je moćan naš Stvoritelj, jer mi znamo prostranost i veličinu Zemlje koja će na Sudnjem danu biti u ruci Gospodara, subhanehu ve te'ala. Kad kažemo 'Allah je najveći', to znaći da je Allah u srcima vjernika  veći od svega, pa Allaha ne porede ni sa čim što je stvoreno, niti se pokoravaju drugima čineći grijeh prema Allahu.

Od  Abdullaha b. Omera, radijellahu 'anhu, se prenosi da  je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Smotati će Allah nebesa na Sudnjem danu, zatim će ih uzeti u svoju desnu ruku, pa će reći: 'Ja sam vladar, gdje su silnici, gdje su oholnici?' Zatim će smotati Zemlje u ljevicu, pa će reći: 'Ja sam vladar, gdje su silnici, gdje su oholnici?''  (Sahihu Muslim, 2788).

 

Nebesa

Ako pogledamo prostranost nebesa, to je jedan mali dio kojeg možemo uočiti, i to je samo zemaljsko nebo, njegovu veličinu ni približno ne možemo dokučiti, pa šta reči za ostalih šest nebesa? Sve ovo govori o veličini Stvoritelja sedam nebesa, koja su tako velika u našim očima, a tako sićušna pred Allahom, na Danu sudnjem, kada će ih Uzvišeni stisnuti u svoju ruku, kaže Uvišeni, subhanehu ve te'ala: "... a nebesa će u desnici Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!" (Prevod značenja, Az-Zumar, 67)

Prenosi se od  Ebu Hurejre, radijellahu 'anhu, da je rekao:  Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako kaže: "Stisnut će Allah Zemlju u šaku, i smotati nebesa u Svoju desnicu, a zatim će reći : ja sam Vladar, gdje su vladari Zemlje." (Sahihu El-Buhari, 4812).

 

 Allahov Kursijj

Mjesto Allahovih stopala (Kursijj) obuhvata nebesa i Zemlju, što ukazuje na veličinu Kursijja, odnosno, nebesa i Zemlja su neznatna u odnosu na Kursijj, kako kaže Uzvišeni: "Njegov Kursijj obuhvata i nebesa i Zemlju." (Prevod značenja, Al-Bakara, 255)

Po ispravnijem mišljenju mufesira, kao što je poznato kod ehli-sunneta, da je Kursijj veličanstveno stvorenje i da je mjesto Allahovih stopala. Prenesi se od Ibn Abasa, radijellahu 'anhu, u vjerodostojnoj predaji, da je rekao: ''Kursijj je mjesto stopala, a veličina Arša se ne može proračunati.'' ( Predaju bilježe: Abdullah ibnu Ahmed u 'Es-Sunne'; 1/301, Ibnu Huzejme u 'Et-Tevhid' str. 108, El-Hakim u 'Mustedeku'; 2/282).

 

 Allahov Arš

Allahovo prijestolje (Arš) iznad koga je Allah, veći je od Kursijja. Kursijj koji obuhvata nebesa i Zemlju u odnosu na Arš je kao jedan kružić na velikom prostrantvu. Zamisli Zemlju s njenim obimom i prostranstvima, kad se na nju baci halka veličine jedne šake, koliko će ta šaka zauzet prostora zemlje, tako je i veličina Kursijja u odnosu na Arš. Arš je prekrivač cijelog svemira, i on je najveće svorenje. Allah ga je nazvao veličanstvenim i plemenitim i Allah se iznad njega uzvisio kako dolikuje Njegovoj veličanstvenosti. Rekao je Uzvišeni, subhanehu ve te'ala: "Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio." (Prevod značenja, El-'Earaf, 54)

Rekao je Ibn Abas, radijellahu 'anhu: ''Zaista je Kursijj koji obuhvata nebesa i Zemlju sjedište stopala, a veličinu Arša ne zna niko osim Onaj ko ga je stvorio.'' Kaže Ibnul-Kajjim, rahimehullah: ''Jasno je, da je Allah najveličanstveniji i veći od svega, i da su nebesa i Zemlja u ruci Njegovoj kao sto je zrno u ruci nekoga od nas. I ovo otklanja svaku nejasnoću i pobija svaku sumnju.'' (Vidi: Es-Savaikul-mursele; 2/277).

 

Allahov  nur – svjetlost

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala: "I Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasjati...'' (Prevod značenja, Az-Zumar, 69)  Ovo će biti na Sudnjem danu pri Njegovom dolasku, kako kaže Uzvišeni: ''... i kad dođe Gospodar tvoj i meleki budu sve red do reda.'' (Prevod značenja, Al-Fadžr, 22)  Čitava zemaljska kugla, njena veličina i prostranost, zasjat će svjtlošću Gospodara  subhanehu ve te'ala.

Sada nam je Allahov nur nedostupan jer ne možemo podnjeti jačinu Allahove svjetlosti, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: ''Njiegov zastor je nur, kad bi ga otkrio spalio bi, veličanstveni sjaj Allahovog lica, sve do čega bi dosegao Njegov pogled.''

Ovo je zbog slabosti stvorenja  što ne mogu podnjeti jačinu Allahovog nura.

Rekao je Ibn Mes'ud, radijellahu 'anhu: ''Kod vašeg Gospodara nema dana i noći, Njegovo lice obasjava nebesa.'' A lice Allahovo je Njegoj nur i  potpuna ljepota Njegova.

Dovoljno je to, što je viđenje Allaha u džennetu najveća blagodat i užitak, kao što je došlo u hadisu Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem : ''Pa nije im Allah dao ništa draže od gledanja u lice Njegovo.'' Nakon što im je dao sve džennetske blagodati, ne može se ništa porediti sa užitkom gledanja u lice Allahovo.

Sve navedeno dovoljno govori o Allahovoj veličini i uzvišenosti, ali i milost našeg Stvoritelja je neizmjerna. Kaže Allah, subhanehu ve te'ala: ''… a milost Moja obuhvaća sve.'' (Prevod značenja, El–E'araf, 156.)  Allah je milostiviji prema svojim robovima nego sto je majka prema svome dijetetu, kako kaže Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: ''Allah je milostiviji svojim robovima od ove (majke) prema svome djetetu.'' (Buhari i Muslim)

Allah, subhanehu ve te'ala, iz neizmjerne milosti prema nama voli da mu činimo dove i da tražimo od Njega sve što nam treba. Kaže Allah, subhanehu ve te'ala: ''Gospodar vaš je rekao: Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!'' (Prevod značenja, Al-Mu'min, 60)  Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Naš Gospodar silazi na Zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći i govori: "Ko Me doziva, pa da mu se odazovem, ko nešto traži od mene pa da mu dadnem, i ko traži oprost od Mene, pa da mu oprostim." (Buhari;1145 i Muslim; 758)

Nasuprot tome, Allah se srdi i ljut je na onoga ko traži od ljudi neku potrebu, a neće da digne ruke i zatraži od Onoga koji je Svemočan i koji je Najbogatiji. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: ''Zaista je Allah ljut na onoga ko ne traži od Njega.''

Rekao je pjesnik:

Ne traži potrebu od sina Ademova

traži je od Onoga čija su vrata uvjek otvorena

Allah se ljuti ako ga ne pitaš,

a sin Ademov  kada ga upitaš!

 

Allahov robe, obrati se svome Gospodaru u svakoj situaciji, traži od svoga Gospodara, jer On se raduje tvojoj dovi. I ne samo to, već se Uzvišeni stidi roba koji mu digne ruke, koji mu se ponizi i moli Ga. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Zaista je tvoj Gospodar živ i plemenit, stidi se svoga roba kad mu digne ruke da ih vrati prazne.'' (Ebu Davud, Et-Tirmizi, i Ibn Madže). Znaći, Allah se stidi da neudovolji robu koji mu digne ruke i moli Ga.

Mladiću, dovi i raduj se odgovoru od svoga Gospodara, onaj ko moli Allaha dobitnik je u svakoj situaciji, kako kaže Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem: "Nema muslimana koji upučuje dovu u kojoj nema grijeha i kidanja rodbinskih veza, a da mu Allah neće dati jedno od troje: ili će mu Allah udovoljiti dovi, ili će mu odgoditi to za Ahiret, ili će ga sačuvati zla u toj mjeri.'' (Ahmed, Et-Tirmizi, El-Hakim).

 

Znaj mladiću , tvoja veza sa  Allahom, tvoj je uspjeh na Dunjaluku i na Ahiretu.

Tvoja poniznost pred Gospodarem je vrhunac ibadeta, to je svrha tvog stvaranja i tvog življenja.

Gospodaru naš, olakšaj nam da Te istinski spoznamo, da Ti budemo ponizni i pokorni i zaslužni Tvoje milosti.

 

Prema knjizi;Ma'rifetul -Kebir el-Mute'al,  Abdul-Kerim b. Salih El-Humejd

{flike}

 

 

 

 

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner